top of page
gul_kurs_vårsta_hur.png

Att vara med om svåra händelser påverkar oss alla. Även om människan besitter en fantastisk förmåga till återhämtning, kan det till slut bli en enorm belastning av samlade påfrestande erfarenheter genom livet.

Forskning inom trauma och PTSD visar på att upprepade svåra händelser som en människa är med om ger en successivt tilltagande sårbarhet och instabilitet som i sin tur kan leda till att en enskild traumatisk händelse kan fungera som en utlösande faktor för PTSD.

Då kriterierna för diagnosen PTSD är specifik och Traumakliniken, Resurscentrum för Traumastöd Vårsta, behandlar enbart PTSD finns det en grupp som inte kommer in i behandling för sina besvär.

Det är upprinnelsen till idén med Vårsta HUR. Vi erbjuder hjälp och stöd för de som är starkt besvärade av PTSD-liknande symptom, men som inte faller under kriterierna för en utvecklad PTSD.

Riskzon PTSD

Att inte ha en fullt utvecklad PTSD, men ligga nära, innebär att man befinner sig i riskzonen för att utveckla PTSD. Detta visar sig i den s k building blocks-effekten som visar på den ackumulerade påfrestningen som kan leda till att man ”ramlar över kanten” och den posttraumatiska stressresponsen är ett faktum.

Intryck från en livshotande händelse präglas både starkt och fragmenterat, så att minnen, tankar och rädslor inte släpper sitt grepp trots att månader eller år har förflutit.

Efter en svår händelse är det vanligt med stressreaktioner en tid efteråt. I de flesta fall klarar vi av att bearbeta och komma vidare i livet. Ibland kan reaktioner kvarstå och växa till stora hinder i vardagen.

Om man har svårt att få sitt liv att åter fungera efter en svår händelse och fortfarande efter ett halvår är starkt påverkad av det man varit med om kan man vara i riskzonen för att utveckla ett posttraumatiskt stressyndrom.

Det finns ingen entydig orsak till varför symptomen kvarstår hos vissa drabbade. Det är dock tydligt att undvikande av obehagliga, men ofarliga, påminnelser spelar en stor roll.

Eftersom det kan vara smärtsamt att tänka på händelsen eller möta sådant som påminner om den, är det vanligt att man som drabbad försöker att undvika detta. Men även om man genom att försöka undvika minnen och sådant som påminner om händelsen får lindring för stunden, och man upplever viss kontroll, fungerar denna strategi sällan. Effekten blir då att man går med ett ständigt stresspåslag. Detta tar mycket energi och i vissa fall omöjliggör detta ett fungerande vardagsliv och arbetsliv med relationer och samspel. Det psykiska och ofta även fysiska påslaget tar ut sin rätt.

Behov

Människor i riskzonen för PTSD kan uppvisa en del eller rent av alla symptom som utgör kriterierna för en bedömd PTSD. Dock i något lägre omfattning och frekvens. Vår bedömning är därför att dessa personer gynnas av känslomässigt och fysiskt stabiliserande metoder, samt resursstärkande och aktiverande tekniker

Skattnings-
instrument

För att få en bra uppfattning om kursdeltagarens mående inför och efter kursen, så arbetar vi med skattningsinstrumenten PCL-5 och MADRS-S.

PCL-5 berör de symptom man kan drabbas av vid PTSD, såsom ofrivilliga minnen, mardrömmar, flashbacks, fysiska och psykiska stresspåslag, undvikande, isolering samt negativa känslor och tankar.

MADRS-S berör nio olika områden som är typiska för symptom vid depression; sinnesstämning, oroskänslor, sömn, matlust, koncentrationsförmåga, initiativförmåga, känslomässigt engagemang, pessimism, matlust samt livslust.

MADRS-S är en skattningsskala för att bedöma svårighetsgraden av depression

Mål

Syftet med denna verksamhet, är att ge individer större mental och känslomässig stabilitet, då detta möjliggör förbättring av symptom och besvär.

På detta sätt hoppas vi ge deltagarna en resiliens och en motståndskraft (samt en bearbetning av de händelser som ligger till grund för problematiken).

Vår förhoppning är att vi kan hjälpa personer till självhjälp, med kraftfulla tekniker och verktyg för en bättre fungerande vardag.

Vårt mål med projektet och kurserna är att erbjuda ett koncept som främjar individers växande och personliga utveckling.

Med metoder utprövade för en ökad mental och fysisk hälsa skräddarsyr vi kurserna utifrån problematik och gruppdynamik. Detta för att få ett så bra resultat som möjligt för den enskilde.

 

Vi strävar efter att få människor att både återfå och förvärva förmågan att känna in sina behov och sina tillgångar, finna egenskaper och verktyg för att må bättre och fungera bättre – i vardag och arbete, samt komma i samklang med både sig själv och andra.

Vi vill hjälpa människor att finna vägar till att hjälpa sig själva, hitta resurser de glömt att de har eller inte visste att de hade.

Program &
upplägg

LANDNING


Syftet är att individen ska få lära känna gruppen. Den grundläggande tryggheten är en förutsättning för att individen ska få ett utbyte av kursverksamheten. Under dessa veckor varvas mjuka, enkla övningar – som till exempel introduktion till Mindfulness, andning, och avspänning, med samtal och psykoedukation.
 

STABILISERANDE OCH AKTIVERANDE INSATSER


I en lugn och välgörande miljö, i små grupper på 6 – 8 deltagare, varvar vi nonverbala med verbala metoder för ökad emotionell stabilitet och insikt om kropp och sinne.

 

Genom deltagandet i passen av både teori och praktik får deltagaren nya insikter och färdigheter. I takt med att deltagarna finner allt större trygghet och stabilitet går programmet över till mer aktiverande och interagerande inslag.

Dessa är stressreducerande övningar, aktivt affektreglerande, interpersonligt och socialt interagerande, mental och fysisk träning.

Vi varvar och anpassar teori och praktik enligt gruppens behov.

KURSENS INNEHÅLL


Korta föreläsningar—om vad som händer i kropp och sinne vid påfrestande händelser, hur tankar och känslor påverkar oss.
 

Kroppskännedom och stressreglering genom Mindfulness, muskulär avspänning, andningsövningar och Traumasensitiv yoga.
 

Affektreglering—att känna in, känna igen och lära sig kunna styra sina affektpåslag.
 

Grön rehabilitering – vo använder naturens fantastiska potential som verkar stärkande på både kropp och själ. Deltagarna får prova olika rofyllda övningar i naturen, i skogen eller vid havet, men även i Vårstas trädgård och växthus.
 

Skapande aktiviteter med exempelvis bild – nonverbala tekniker som ger möjlighet till bearbetning och läkning.
 

Mental träning – vi jobbar med mental avspänning, målbildsträning och sambandet mellan fokus, andning och kropp

bottom of page