top of page
röd_kurs_vårsta_hur.png

Komplex PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) är en term som har kommit att användas av psykologer och forskare. I de fall där man anser att diagnosen PTSD inte räcker till för att beskriva de många allvarliga och svåra symptom som kan uppstå då en människa drabbats av en rad upprepade eller långvariga traumatiska händelser.

Komplex PTSD kan uppstå hos människor med svåra barndomstrauman som har levt/lever med misshandel, våld i hemmet och som blivit utsatta för övergrepp under en längre tid.

Att leva i en krigssituation, tvingas på flykt och vid flera tillfällen vara med om och bevittna svåra händelser, är också exempel på vad som kan leda till komplex PTSD.

Komplex PTSD

Personer med komplex PTSD upplever symptom som är förknippade med PTSD: återupplevande av den traumatiska händelsen, undvikande av miljöer och känslointryck som riskerar att aktivera minnet och en allmän överspändhet.

Ofta lider personen av sömnsvårigheter. Andra vanliga symptom är aggressivitet, självskadebeteende och koncentrationssvårigheter.

Vid komplex PTSD finns vanligtvis en ensidig och genomgripande negativ självbild, stora relationssvårigheter och bristande känsloreglering.

Detta kan uttryckas i dissociation och personlighetsförändringar, som kan vara lätta att förväxla med psykostillstånd och andra svåra psykiska diagnoser. Även somatiska symptom som smärta kan förekomma.

Behov

Bland de personer som remitteras till traumakliniken för behandling av Post Traumatisk Stress (PTSD) finns de som har en komplex PTSD.

Då en framgångsrik traumabehandling gynnas av klientens förmåga till att vara mentalt såväl som kroppsligt närvarande, finns det för personer med komplex PTSD ett stort behov av stabiliserande insatser före den riktade traumabehandlingen.

Även att kunna fungera i vardagen gynnas av en ökad social trygghet, stressreducering och psykoedukation.

Att få tillgång till insikter om psykiska och kroppsliga processer, egna verktyg till stresshantering och affektreglering har en avgörande påverkan. Detta ger nya möjligheter till att tillgodogöra sig behandling för PTSD såväl som nya möjligheter i livet.

Skattnings-
instrument

För att få en bra uppfattning om kursdeltagarens mående inför och efter kursen så jobbar vi med skattningsinstrumenten PCL-5 och MADRS-S.

PCL-5 berör de symptom man kan drabbas av vid PTSD, såsom ofrivilliga minnen, mardrömmar, flashbacks, fysiska och psykiska stresspåslag, undvikande, isolering samt negativa känslor och tankar.

MADRS-S berör nio olika områden som är typiska för symptom vid depression; sinnesstämning, oroskänslor, sömn, matlust, koncentrationsförmåga, initiativförmåga, känslomässigt engagemang, pessimism samt matlust.

Mål

Vårt mål med projektet och kurserna är att erbjuda ett koncept som främjar individers växande och personliga utveckling.

Med metoder utprövade för en ökad mental och fysisk hälsa, skräddarsyr vi utifrån problematik och gruppdynamik. Detta för att få ett så bra resultat som möjligt för den enskilde.

Vi strävar efter att få människor att både återfå och förvärva förmågan att känna in sina behov och sina tillgångar, finna egenskaper och verktyg för att må bättre och fungera bättre – i vardag och arbete och komma i samklang med både sig själv och andra.

Vi vill hjälpa människor att upptäcka vägar till att hjälpa sig själva, hitta resurser de glömt att de har eller inte visste att de hade.

Program &
upplägg

LANDNING


Syftet är att individen ska få lära känna gruppen. Den grundläggande tryggheten är en förutsättning för att individen ska få ett utbyte av kursverksamheten. Under dessa veckor varvas mjuka, enkla övningar – som till exempel introduktion till Mindfulness, andning, och avspänning, med samtal och psykoedukation.
 

STABILISERANDE OCH AKTIVERANDE INSATSER


I en lugn och välgörande miljö, i små grupper på 6 – 8 deltagare, varvar vi nonverbala med verbala metoder för ökad emotionell stabilitet och insikt om kropp och sinne.
 

Genom deltagandet i passen av både teori och praktik får deltagaren nya insikter och färdigheter. Vi kommer att varva och anpassa enligt gruppens behov.

VI JOBBAR MED


Psykoedukation – kunskap och insikt om kropp och sinne vid stress och trauma.


Affekt reglering – att känna in, känna igen och lära styra sina affektpåslag.


Kroppskännedom och stressreglering genom mindfulness, muskulär avspänning, andningsövningar och traumasensitiv yoga.


Reflekterande bildövningar – en nonverbal teknik som i skapande ger möjlighet till bearbetning och läkning.

bottom of page