top of page

Trots att individen klarar av sitt arbete går många runt med ett mer eller mindre konstant stresspåslag. Detta tar mycket energi och i vissa fall omöjliggör detta ett fungerande vardagsliv och arbetsliv med relationer och samspel. När man med alla tillgängliga resurser strävar efter att klara sitt arbete tar det all kraft. Det psykiska och ofta även fysiska påslaget tar ut sin rätt och man befinner sig i ett utsatt och skört läge – i riskzonen för utmattningssyndrom/utbrändhet. I det fall man inte klarar upp situationen innebär det inte bara ett stort psykiskt lidande utan även en ekonomisk påfrestning för både individ, arbetsplatsen och samhället i stort.

Behov

Dessa personer har ett behov av stressreducerande och resursstärkande metoder.

Med en ökad förmåga till att hantera och stabilisera ett stresspåslag ges individen en chans till att på egen hand påverka sitt psykiska och fysiska mående.

Detta ger inte bara en ökad psykisk och social vinning utan även en förutsättning för en större ekonomisk trygghet. Både för individen, arbetsplatsen och på en samhällelig nivå.

Skattnings-
instrument

För att få en bra uppfattning om kursdeltagarens mående inför och efter kursen så arbetar vi med skattningsinstrumentet KEDS.

KEDS, Karolinska Exhaustion Disorder Scale, har tagits fram i en forskargrupp på Karolinska Institutet. Det är ett självskattningstest som visar hur nära man är att drabbas av utmattningssyndrom.

De nio frågorna berör symtom på långvarig stress inom:

Koncentrationsförmåga, minne, uthållighet, återhämtning, sömn, överkänslighet för sinnesintryck, upplevelse av krav, irritation och ilska.

Mål

Syftet med denna verksamhet är att ge individer större mental och känslomässig stabilitet, då detta möjliggör fortsatt arbete och egen försörjning.

På detta sätt hoppas vi ge deltagare insikter, nya kunskaper, motståndskraft och användbara metoder för en förbättrad strategi för stress inom arbetsliv och vardag.

Vår förhoppning är att vi kan hjälpa personer till självhjälp, med kraftfulla tekniker och verktyg för en bättre fungerande vardag.

Vårt mål med projektet och kurserna är att erbjuda ett koncept som främjar individens växande och personliga utveckling.

Med metoder utprövade för en ökad psykisk och fysisk hälsa skräddarsyr vi kurser utifrån problematik och gruppdynamik.

Detta för att få ett så bra resultat som möjligt för den enskilde.

Vi strävar efter att få människor att återfå eller förvärva förmågan att känna in sina behov och sina tillgångar, upptäcka egenskaper och verktyg för att må bättre och fungera bättre – i vardag och arbete och komma i samklang med både sig själv och andra.

Vi vill hjälpa människor att finna vägar till att hjälpa sig själva, hitta resurser de glömt att de har eller inte visste att de hade.

Program &
upplägg

FÖREBYGGANDE OCH RESURSSTÄRKANDE INSATSER

I en lugn och välgörande miljö, i små grupper på 6 – 8 deltagare, varvar vi teori och praktik.

 

En ökad insikt om kropp och sinne, banar väg för en framgångsrik förändring av personens mentala och kroppsliga delar. Genom att ta del av kursledarnas kunskaper och andra deltagares erfarenheter får individen nya värdefulla insikter och färdigheter.

VI JOBBAR MED

Mindfulness/ Medveten närvaro – vi tränar på att vara i nuet och bli medvetna om var vi lägger vår uppmärksamhet. Detta kan sänka anspänning av oro och minnen.

Muskulär avspänning – genom idrottens tekniker jobbar vi mot en sänkt grundstress.

Stressreglering– kunskap, insikter och övningar.

Andningsövningar för avspänning och stressreduktion.

Grön rehabilitering – vi tillbringar tid i både Vårstas trädgård, växthus och ute i naturen.

 

Mental träning – vi tränar in mental avspänning, målbildsträning och sambandet mellan fokus, andning och kropp

bottom of page